تماس با ما

تماس با ما

دفتر مرکزی


شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان


info@kfnco.ir
33932371+31

+31 33932372 t.me/kfnco

واحد تحقیق و توسعه


شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان


info@kfnco.ir
+31 33931271

+31 33931272

کارخانه


شهرضا، شهرک صنعتی رازی


info@kfnco.ir