دوره تخصصی روغن های کشش سیم مسی و آلومینیومی همزمان با نمایشگاه سیم و کابل تهران