دوره آموزشی”روانکارهای کشش سیم مس و آلومینیوم؛مشخصات،ویژگی های و پایش وضعیت”