حضور دربیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت تهران