برگزاری موفق دوره آموزشی”روانکارهای کشش سیم مس و آلومینیوم؛مشخصات،ویژگی ها و پایش وضعیت”